صفحه اصلی > ادارات معاونت > مدیریت هماهنگی و پشتیبانی اعزام 
مدیریت هماهنگی و پشتیبانی اعزام
رهنمود ولایت
مطلب بعدی که از واجبات حوزه است، مسأله هجرت است. هجرت برای تعلیم و تزکیه، برای بودن در میان مردم . در گذشته هم ما این را عرض کرده ایم؛ دوستان و بعضی از فضلای حوزه طرحی به صورت طرح مقدماتی برای هجرت آماده کردند. کسانی که در حوزه به یک حدی ازمعرفت و آگاهی و علم می رسند، باید بروند به طرف جایگاه هایی که احتیاج به آنهاست. امروز چقدر نیاز به فضلای جوان و فعال و کارآمد در اقطار این کشور هست؛ نه فقط در روستاها، بلکه در شهرها؛ حتی بعضی شهرهای بزرگ! درگذشته در شهرستانهای ما هر کدام گاهی چند مجتهد مسلم زندگی می کردند. امروز با معارف جدیدی که فضلا و مجتهدان ما دارند، اگر این جور افرادی در شهرستانها باشند، چه برکات عظیمی بر وجود آنها مترتب خواهد شد. هجرت به شهرستانها، ارتباط با مردم را برای فضلا ممکن می کند. تعامل با مردم نکته بسیار مهمی است.
ضرورت
عدم اقامه نماز جماعت و آشنا نبودن مردم با مسائل شرعی،اخلاقی،اعتقادی
هدف
زمينه سازي جهت اعزام طلاب و فضلا به مناطق مورد نياز و اقامه نماز جماعت، آشنا سازی مردم با مسائل شرعی،اخلاقی،اعتقادی.