صفحه اصلی > ادارات معاونت > مدیریت هماهنگی و پشتیبانی اعزام > واحد آموزش مبلغان 
واحد آموزش مبلغان

آموزش مبلغان هجرت :

1) آموزش بدو تبلیغ

2) آموزش ضمن خدمت

3) گارگاه ها و دوره های آموزشی

الف ) روحانیون محترم پس از تشکیل پرونده و قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه در دوره آموزشی بدو تبلیغ شرکت می نمایند که در آخر دوره امتحانی از کتب تدریس شده بعمل خواهد آمد و پس از قبولی در آن حکم هجرت بلند مدت صادر خواهد شد

ب ) روحانیون محترم هجرت مشغول در روستاها و محل های تبلیغی در آزمونهای ضمن خدمت به صورت ترمی (سه ماهه )شرکت خواهند کرد که مواردی چون امتحان کتبی تفسیر نمونه از جزء یک شروع شده و در هر جزء نیز خلاصه نویسی می کنند و امتحان احکام از روی رساله 12 مرجع ، امتحان کتاب سلفی گری و حدیث کتاب اصول کافی می باشد . که پس از پایان هر 15 جزء قرآن و یک دور احکام و یک دور کتاب اصول کافی یک پایه حقوقی اضافه خواهد شد .

ج ) روحانیون محترم در طول مدت تبلیغ در کارگاه های آموزشی و دوره های آموزشی فرق و ادیان و عرفانهای کاذب شرکت می کنند  . که این دوره ها بر اساس درخواست معاونت استان و وجود فرقه ها و نحله های انحرافی در استان در جهت افزایش توان تبلیغی روحانیون برگزار می گردد